-
Va�a ko�arica je prazna

POHVALE I PRIGOVORI


REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predo�eni ra�un kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i sli�ne potvrde ne mogu zamijeniti ra�un. Bez ra�una nema reklamacija. U slu�aju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod po�aljite na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, Zagreb.

RJE�AVANJE SPOROVA
Platforma Europske komisije za rje�avanje sporova preko interneta omogu�ava rje�avanje sporova vezanih uz kupnju. Pristup platformi preko linka https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Miam-Veri d.o.o. u ovom trenutku ne sudjeluje u predmetnim postupcima za online rje�avanje potro�a�kih sporova.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, katalo�ka prodaja) mo�e raskinuti ugovor ne navode�i razlog za to (�lanak 72. ZZP), u roku �etrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. U slu�aju da koristi svoje pravo, kupac snosi tro�ak vra�anja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (�lanak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi tro�ak svakog umanjenja vrijednosti robe (�lanak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, o�te�enja, kori�tenje robe i sli�no), osim onoga koje je bilo potrebno za utvr�ivanje prirode, obilje�ja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vra�en neispravan, s ve�im o�te�enjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije du�an izvr�iti povrat upla�enih sredstava. Ostala prava i obveze su navedene u prilo�enom Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora na slijede�em linku: StandardniInformacijskiObrazac.

OBAVIJEST O NA�INU PISANOG PRIGOVORA POTRO�A�A
Sve prigovore sukladno �lanku 10. Zakona o za�titi potro�a�a (N.N. 41./2014.), mo�ete poslati putem po�te ili elektroni�ke po�te kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je du�an odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Ostali na�ini podno�enja prigovora:
- na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb
- na e-mail adresu [email protected]
Kako bi Vam sukladno �lanku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete to�ne podatke za primitak istog.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLE�NOST
Za valjanost i u�inkovitost ovih uvjeta biti �e mjerodavno pravo Republike Hrvatske uz isklju�enje UN Konvencije o ugovoru o me�unarodnoj prodaji robe (CSIG).